اسطوره پرسپولیسی‌ها جزء اولین کسانی است که نسبت به نمایش سرخ‌ها مقابل النصر لب به انتقاد می‌گشاید.

اسطوره پرسپولیسی‌ها جزء اولین کسانی است که نسبت به نمایش سرخ‌ها مقابل النصر لب به انتقاد می‌گشاید.