امل علم‌الدین کلونی بار دیگر سیاست رئیس جمهوری آمریکا را در قبال رسانه‌ها به باد انتقاد گرفت و مدعی شد رفتار دانلد ترامپ الهام‌بخش دیگر رهبران خودکامه در خاموش کردن صدای خبرنگاران شده است….

امل علم‌الدین کلونی بار دیگر سیاست رئیس جمهوری آمریکا را در قبال رسانه‌ها به باد انتقاد گرفت و مدعی شد رفتار دانلد ترامپ الهام‌بخش دیگر رهبران خودکامه در خاموش کردن صدای خبرنگاران شده است.