مجتبی توانگر نماینده تهران از سخنان اخیر دبیر ستاد امر به معروف انتقاد کرد.

مجتبی توانگر نماینده تهران از سخنان اخیر دبیر ستاد امر به معروف انتقاد کرد.