محمدرضا خاتمی گفت: آقایان رئیسی و اژه ای با اصلاح طلبان تماس گرفتند و آنها نظراتشان را گفتند، اما به این نظرات بی توجهی می شود.

محمدرضا خاتمی گفت: آقایان رئیسی و اژه ای با اصلاح طلبان تماس گرفتند و آنها نظراتشان را گفتند، اما به این نظرات بی توجهی می شود.