رئیس مجمع نمایندگان مازندران از ستاد ملی مقابله با کرونا بخاطر عدم اعمال محدودیت رفت وآمدبه استان‌های شمالی انتقاد کرد.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران از ستاد ملی مقابله با کرونا بخاطر عدم اعمال محدودیت رفت وآمدبه استان‌های شمالی انتقاد کرد.