دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی توئیتری از تاثیر تفکر آمریکایی در اقتصاد کشور، انتقاد کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی توئیتری از تاثیر تفکر آمریکایی در اقتصاد کشور، انتقاد کرد.