یک رسانه روس معتقد است که والری کارپین برای هدایت تیم ملی فوتبال روسیه مناسب نیست.

یک رسانه روس معتقد است که والری کارپین برای هدایت تیم ملی فوتبال روسیه مناسب نیست.