سخنگوی وزارت امور خارجه‬ در توئیتی نوشت: ‌نفاق و ریاکاری دشمن اصلی ملت ایران پایانی ندارد!!!

سخنگوی وزارت امور خارجه‬ در توئیتی نوشت: ‌نفاق و ریاکاری دشمن اصلی ملت ایران پایانی ندارد!!!