پناهیان به اظهارات برخی نمایندگان واکنش نشان داد.

پناهیان به اظهارات برخی نمایندگان واکنش نشان داد.