سعادتمند: از یک باشگاه حرفه ای بعید است که بازیکنش تا ۴ صبح بیدار باشد تا ۱ ظهر هنوز ضبحانه نخورده باشد و تا ۴ صبح در فضای مجازی باشد.

سعادتمند: از یک باشگاه حرفه ای بعید است که بازیکنش تا ۴ صبح بیدار باشد تا ۱ ظهر هنوز ضبحانه نخورده باشد و تا ۴ صبح در فضای مجازی باشد.