معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با همتای چینی خود، بر لغو تحریم‌ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی و طرف‌های ثالث و عدم تکرار آن تأکید کرد….

معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با همتای چینی خود، بر لغو تحریم‌ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی و طرف‌های ثالث و عدم تکرار آن تأکید کرد.