علی صوفی از چهره های سیاسی اصلاح طلب گفت: الان تیم اقتصادی آقای رییسی باید حرف اول را در کشور بزند اما به تعبیری « کو حرف، کو تصمیم، کو اراده و عمل؟…

علی صوفی از چهره های سیاسی اصلاح طلب گفت: الان تیم اقتصادی آقای رییسی باید حرف اول را در کشور بزند اما به تعبیری « کو حرف، کو تصمیم، کو اراده و عمل؟