نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت:انقلابی‌گری با بی‌تفاوت بودن زاویه دارد نباید فراموش کنیم که جلسات مجلس از طریق مانیتورها در مجلس نمایش داده می‌شود و مردم آن را مشاهده می‌کنند….

نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت:انقلابی‌گری با بی‌تفاوت بودن زاویه دارد نباید فراموش کنیم که جلسات مجلس از طریق مانیتورها در مجلس نمایش داده می‌شود و مردم آن را مشاهده می‌کنند.