رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: سازمان ملل متحد و کسانی که در این سازمان نفوذ دارند از اسرائیل در برابر مجازات محافظت می‌کنند و این نشان می‌دهد که در مورد اسرائیل استانداردهای دوگانه وجود دارد….

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: سازمان ملل متحد و کسانی که در این سازمان نفوذ دارند از اسرائیل در برابر مجازات محافظت می‌کنند و این نشان می‌دهد که در مورد اسرائیل استانداردهای دوگانه وجود دارد.