برخی افزایش تعداد خودروهای ناقص را به گردن شرکت های خودروساز می اندازند و معتقدند این شرکت ها به عمد محصولات خود را تجاری نمی کنند.

برخی افزایش تعداد خودروهای ناقص را به گردن شرکت های خودروساز می اندازند و معتقدند این شرکت ها به عمد محصولات خود را تجاری نمی کنند.