در آستانه روزپرستاری دیگر، درود می‌فرستیم به ۲۵۰ هزار پرستار، این فرشتگان رحمت الهی و سپیدجامگان پاک‌سیرتی که درنهایت ایثار، در طول دوسال دفاع مقدس در مبارزه با کرونا همچون همیشه، نجات‌دهندگان جان مردم و تأمین‌کننده آرامش روحی خانواده‌های ایران عزیز هس…

در آستانه روزپرستاری دیگر، درود می‌فرستیم به ۲۵۰ هزار پرستار، این فرشتگان رحمت الهی و سپیدجامگان پاک‌سیرتی که درنهایت ایثار، در طول دوسال دفاع مقدس در مبارزه با کرونا همچون همیشه، نجات‌دهندگان جان مردم و تأمین‌کننده آرامش روحی خانواده‌های ایران عزیز هستند.