انتصاب مهندس علی اکبر اسماعیل آبادی به عنوان سرپرست معاونت حمل ونقل وترافیک
انتصاب مهندس علی اکبر اسماعیل آبادی به عنوان سرپرست معاونت حمل ونقل وترافیک

شهریاریها : با حضور ریاست واعضای شورای اسلامی شهر شهریار ،معاونین شهردار،ریاست ادارات حراست وبازرسی و طی حکمی از سوی مهندس درخشان نسب شهردارشهریار مهندس علی اکبر اسماعیل آبادی به عنوان سرپرست معاونت حمل ونقل وترافیک منصوب و از زحمات چندین ساله مهندس محسن حاجیان تقدیر گردید.

شهریاریها : با حضور ریاست واعضای شورای اسلامی شهر شهریار ،معاونین شهردار،ریاست ادارات حراست وبازرسی و طی حکمی از سوی مهندس درخشان نسب شهردارشهریار مهندس علی اکبر اسماعیل آبادی به عنوان سرپرست معاونت حمل ونقل وترافیک منصوب و از زحمات چندین ساله مهندس محسن حاجیان تقدیر گردید.