احمد وحیدی، وزیر کشور با صدور حکمی، محمدباقر خرمشاد را به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد. محمدباقر خرمشاد، معاون جدید سیاسی وزارت کشور، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه استاد تمام است و پیش از این دبیر شور…

احمد وحیدی، وزیر کشور با صدور حکمی، محمدباقر خرمشاد را به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد. محمدباقر خرمشاد، معاون جدید سیاسی وزارت کشور، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه استاد تمام است و پیش از این دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاون وزارت امور خارجه بوده است.