وزیر امورخارجه، با صدور حکمی رضا نجفی را به عنوان معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه منصوب کرد.

وزیر امورخارجه، با صدور حکمی رضا نجفی را به عنوان معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه منصوب کرد.