مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت هر گونه انتصاب فامیلی وزیر صنعت، معدن و تجارت را بار دیگر تکذیب کرده است.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت هر گونه انتصاب فامیلی وزیر صنعت، معدن و تجارت را بار دیگر تکذیب کرده است.