طی حکمی از طرف دکتر محسنی بند پی استاندار تهران و به پیشنهاد فرماندار شهریار، رضا غلامی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد.
انتصاب رضا غلامی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهریار

به گزارش شهریاریها ، در مراسمی با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه ، سرپرست معاونت فنی و عمرانی، مسئول حراست و مسئولین واحدهای فرمانداری، به پیشنهاد فرماندار شهریار و طی حکمی از طرف دکتر محسنی بندپی استاندار تهران، رضا غلامی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد.