دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی منصوب شد.

دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی منصوب شد.