با حکم وزیر ورزش و جوانان، علیرضا خسروی به عنوان مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی انتخاب شد.

با حکم وزیر ورزش و جوانان، علیرضا خسروی به عنوان مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی انتخاب شد.