مجیداکبر شاهی رئیس مرکز سیمرغ صدا و سیما در حالی انتصاب جدید خود را برای خانه تولیدات جوان درنظر گرفت که قرار است این خانه در مرکز سیمرغ، صاحب ساختار مصوب سازمانی و بودجه شود….

مجیداکبر شاهی رئیس مرکز سیمرغ صدا و سیما در حالی انتصاب جدید خود را برای خانه تولیدات جوان درنظر گرفت که قرار است این خانه در مرکز سیمرغ، صاحب ساختار مصوب سازمانی و بودجه شود.