محمد علی اسفنانی به عنوان سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی منصوب شد.

محمد علی اسفنانی به عنوان سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی منصوب شد.