علیرضا زاکانی در احکامی جداگانه شهرداران جدید مناطق ۱، ۵ و ۱۵ را منصوب کرد.

علیرضا زاکانی در احکامی جداگانه شهرداران جدید مناطق ۱، ۵ و ۱۵ را منصوب کرد.