بخش مهم مصاحبۀ حسن روشن دربارۀ حضور برخی پرسپولیسی‌ها در بخش کارمندان ساواک منتشر شده است.

بخش مهم مصاحبۀ حسن روشن دربارۀ حضور برخی پرسپولیسی‌ها در بخش کارمندان ساواک منتشر شده است.