سایت ریاست جمهور همزمان با انتقال قدرت اجرایی از حسن روحانی به ابراهیم رئیسی زندگی نامه رئیس جدید دولت را منتشر کرد.

سایت ریاست جمهور همزمان با انتقال قدرت اجرایی از حسن روحانی به ابراهیم رئیسی زندگی نامه رئیس جدید دولت را منتشر کرد.