رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: شورا برای انتخاب شهردار تحت فشار نبود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: شورا برای انتخاب شهردار تحت فشار نبود.