سسک فابرگاس راهی سری B ایتالیا و تیم کومو شد تا همه به انتخابش شک کنند که آیا او رفته به این شهر در ایالت لومباردی تا تعطیلاتش را سپری کند یا این که به فوتبال بازی کردن هم فکر کرده است؟!…

سسک فابرگاس راهی سری B ایتالیا و تیم کومو شد تا همه به انتخابش شک کنند که آیا او رفته به این شهر در ایالت لومباردی تا تعطیلاتش را سپری کند یا این که به فوتبال بازی کردن هم فکر کرده است؟!