قرابت طوایف و ایلات مختلف ، آشنایی با ایده های سیاسی و نظرات دیگران ، تلاش مضاعف و رقابت تنگاتنگ ، اتحاد و همدلی ، همبستگی و دلبستگی ، گذشت و فداکاری و … از آثار و برکات مثبت و خصلتهای پسندیده انتخابات هستند که باعث دلگرمی و دلخوشی آدمی میشود. لکن در…

قرابت طوایف و ایلات مختلف ، آشنایی با ایده های سیاسی و نظرات دیگران ، تلاش مضاعف و رقابت تنگاتنگ ، اتحاد و همدلی ، همبستگی و دلبستگی ، گذشت و فداکاری و … از آثار و برکات مثبت و خصلتهای پسندیده انتخابات هستند که باعث دلگرمی و دلخوشی آدمی میشود. لکن در کنار همه این وجنات و حسنات ، انتخابات یک روی پنهان دیگری نیز دارد و آن بد اخلاقیهای انتخاباتی است که تلخی آن را بعد از انتخابات کاملا احساس می شود.