رییس ستاد انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه مشارکت مردم در انتخابات نتایج و آثار مثبتی دارد، گفت: نمایندگانی که با پشتوانه رای بیشتری به مجلس راه یابند در کار قانونگذاری قوی‌تر عمل خواهند کرد….

رییس ستاد انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه مشارکت مردم در انتخابات نتایج و آثار مثبتی دارد، گفت: نمایندگانی که با پشتوانه رای بیشتری به مجلس راه یابند در کار قانونگذاری قوی‌تر عمل خواهند کرد.