انتخابات شورای شهر در گرمدره ابطال شد
انتخابات شورای شهر در گرمدره ابطال شد

شهریاریها به نقل از فارس : رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با تائید این خبر اظهار داشت: به دلیل تخلفات انجام شده، نتایج انتخابات در گرمدره ابطال شده است. محمد جواد کولیوند تصریح کرد: این موضوع پس از جلسه هیئت مرکزی نظارت و با اتفاق آراء به تصویب رسیده است.

شوراشهریاریها به نقل از فارس : رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با تائید این خبر اظهار داشت: به دلیل تخلفات انجام شده، نتایج انتخابات در گرمدره ابطال شده است.

محمد جواد کولیوند تصریح کرد: این موضوع پس از جلسه هیئت مرکزی نظارت و با اتفاق آراء به تصویب رسیده است.