الجزیره با مشاهدات میدانی از ستاد انتخابات اردوغان پیش‌بینی کرد ممکن است انتخابات در ۲۸ می‌به دور دوم برود و حمایت سینان اوغان از هر یک از دو رقیب می‌تواند تعیین کننده باشد….

الجزیره با مشاهدات میدانی از ستاد انتخابات اردوغان پیش‌بینی کرد ممکن است انتخابات در ۲۸ می‌به دور دوم برود و حمایت سینان اوغان از هر یک از دو رقیب می‌تواند تعیین کننده باشد.