« اگر من در ترکیه بودم به اردوغان رای نمی‌دادم چون او ترکیه را به بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران جهان تبدیل کرد».

« اگر من در ترکیه بودم به اردوغان رای نمی‌دادم چون او ترکیه را به بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران جهان تبدیل کرد».