رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه روز یکشنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی پایان یافت و شمارش آرا آغاز شد.

رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه روز یکشنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی پایان یافت و شمارش آرا آغاز شد.