حواشی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همزمان با نزدیک شدن تاریخ برگزاری آن شدت و حدت پیدا کرده اند.

حواشی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همزمان با نزدیک شدن تاریخ برگزاری آن شدت و حدت پیدا کرده اند.