۶ نامزد برای ریاست فدراسیون ورزش دانشگاهی با هم رقابت خواهند داشت و باید دید چه کسی بر صندلی قدرت می‌نشیند؟

۶ نامزد برای ریاست فدراسیون ورزش دانشگاهی با هم رقابت خواهند داشت و باید دید چه کسی بر صندلی قدرت می‌نشیند؟