باشگاه قطری ام صلال برای جذب مهاجم سرشناس کلمبیایی با او وارد مذاکره شد.

باشگاه قطری ام صلال برای جذب مهاجم سرشناس کلمبیایی با او وارد مذاکره شد.