بر اساس پیش بینی دانشگاه علوم پزشکی در بهمن ماه سال جاری احتمال آغاز موج جدید کرونا در اردبیل وجود دارد به طوری که سویه غالب امیکرون بوده و افراد واکسن نزده را بیشتر تهدید می کند….

بر اساس پیش بینی دانشگاه علوم پزشکی در بهمن ماه سال جاری احتمال آغاز موج جدید کرونا در اردبیل وجود دارد به طوری که سویه غالب امیکرون بوده و افراد واکسن نزده را بیشتر تهدید می کند.