دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی مقابله با کرونا گفت: سویه اُمیکرون احتمالا این هفته سویه غالب در کشور خواهد شد. دکتر مسعود یونسیان  افزود: این هفته میزان غالب بودن این سویه در برخی استان‌ها به صد در صد نزدیک خواهد شد….

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی مقابله با کرونا گفت: سویه اُمیکرون احتمالا این هفته سویه غالب در کشور خواهد شد. دکتر مسعود یونسیان  افزود: این هفته میزان غالب بودن این سویه در برخی استان‌ها به صد در صد نزدیک خواهد شد.