امیر کویت استعفای شیخ «صباح الخالد»، نخست وزیر دولت و وزرای آن را پذیرفت و به آنها دستور داد تا زمان تشکیل دولت جدید اداره امور کشور را در دست داشته باشند….

امیر کویت استعفای شیخ «صباح الخالد»، نخست وزیر دولت و وزرای آن را پذیرفت و به آنها دستور داد تا زمان تشکیل دولت جدید اداره امور کشور را در دست داشته باشند.