امیر کویت ساعتی پس از آن که اعضای کابینه جدید دولت این کشور سوگند یاد کردند، فرمان انحلال پارلمان را صادر کرد

امیر کویت ساعتی پس از آن که اعضای کابینه جدید دولت این کشور سوگند یاد کردند، فرمان انحلال پارلمان را صادر کرد