امیر قطر و هیئت همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

امیر قطر و هیئت همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.