وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما اهل منطق و مذاکره هستیم و برای رسیدن به توافق قوی، جدی هستیم، اما اگر طرف آمریکایی بخواهد این مسیر را ادامه بدهد هرگز دست بسته نخواهیم بود….

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما اهل منطق و مذاکره هستیم و برای رسیدن به توافق قوی، جدی هستیم، اما اگر طرف آمریکایی بخواهد این مسیر را ادامه بدهد هرگز دست بسته نخواهیم بود.