در نشست وزرای خارجه شش کشور همسایه افغانستان که روز چهارشنبه مورخ ١٧ شهریور به صورت مجازی برگزار شد امیرعبداللهیان در خصوص آخرین تحولات افغانستان سخنرانی کرد.

در نشست وزرای خارجه شش کشور همسایه افغانستان که روز چهارشنبه مورخ ١٧ شهریور به صورت مجازی برگزار شد امیرعبداللهیان در خصوص آخرین تحولات افغانستان سخنرانی کرد.