مدیر عامل بنیاد تعاون ارتش با حضور در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش به تشریح طرح های مرتبط تامین مسکن و توانمندسازی کارکنان ارتش در این حوزه پرداخت….

مدیر عامل بنیاد تعاون ارتش با حضور در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش به تشریح طرح های مرتبط تامین مسکن و توانمندسازی کارکنان ارتش در این حوزه پرداخت.