سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی گفت: اُفت رکورد طبیعی است، اما در درجه پایین‌تری از اهمیت برای ما قرار دارد.

سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی گفت: اُفت رکورد طبیعی است، اما در درجه پایین‌تری از اهمیت برای ما قرار دارد.