وزیر امور خارجه در یادداشتی در یک رسانه روسی تاکید کرد نقشه راه جدید در روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه ترسیم می شود.

وزیر امور خارجه در یادداشتی در یک رسانه روسی تاکید کرد نقشه راه جدید در روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه ترسیم می شود.