حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد که مسیر گفت وگوهای وین بزودی از سر گرفته می شود.

حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد که مسیر گفت وگوهای وین بزودی از سر گرفته می شود.